Användningsvillkor för www.sokoshoteltorni.fi-webbtjänsten


Användning av www.sokoshoteltorni.fi-webbtjänsten som upprätthålls av SOK förutsätter att användaren iakttar dessa användningsvillkor för www.sokoshoteltorni.fi-webbtjänsten.


www.sokoshoteltorni.fi
-webbtjänsten består av flera tjänstehelheter. För enskilda tjänstehelheter kan förutom dessa användningsvillkor finnas egna användningsvillkor som meddelas i samband med tjänsten eller vid anslutning.

Upphovsmannarätt
Innehållet i www.sokoshoteltorni.fi-webbtjänsten, inklusive bilder, varufakta, varumärken, firmamärken osv. är SOK:s eller tredje parts egendom, som skyddas av lagen om upphovsmannarätt och andra lagar. SOK förbehåller sig alla rättigheter till www.sokoshoteltorni.fi-webbtjänsten och dess innehåll, om annat inte nämns i dessa användningsvillkor eller i webbtjänsten.

Användarens rättigheter och skyldigheter
Det är tillåtet att för användarens egna personliga bruk se på, bläddra i genom samt skriva ut material från www.sokoshoteltorni.fi-webbtjänsten. Användaren har inte utan skriftligt tillstånd på förhand från SOK rätt att kopiera eller på annat sätt reproducera, överföra, distribuera eller lagra innehållet i www.sokoshoteltorni.fi-webbtjänsten eller delar därav, inte heller använda bilder, varufakta, varumärken, firmamärken eller annat innehåll som finns i webbtjänsten. Text eller bilder får inte användas för kommersiella ändamål.

Det är tillåtet att använda information publicerad i www.sokoshoteltorni.fi-webbtjänsten för journalistiska ändamål under förutsättning att källan till informationen nämns i samband med att materialet används.

Ansvar för webbtjänsten och dess innehåll

SOK garanterar inte att den information som finns i www.sokoshoteltorni.fi-webbtjänsten är riktig och tillförlitlig. Varornas pris, bilder, varufakta, tillgänglighet och all annan information som finns i webbtjänsten publiceras utan garanti.

SOK svarar inte för direkta eller indirekta skador som eventuellt kan orsakas av den information som finns i webbtjänsten.


SOK förbehåller sig rätten att när som helst utan förvarning och av vilken orsak som helst ändra användningsvillkoren för www.sokoshoteltorni.fi-webbtjänsten, dess utseende, innehåll, tillgänglighet, tillhandahållna tjänster eller andra egenskaper.

SOK svarar inte för att webbtjänsten fungerar utan avbrott eller felfritt eller är kontinuerligt tillgänglig. Om lagstiftning inte annat påbjuder svarar SOK inte för skada som orsakas av att webbtjänsten används, av att det finns hinder för dess användning eller annat som hänför sig detta.

Tredje parts tjänster
www.sokoshoteltorni.fi-webbtjänsten kan ha länkar till sidor som innehas eller upprätthålls av tredje part. Då användaren går vidare till länkade sidor bör han/hon före användningen bekanta sig med och godkänna eventuella användningsvillkor för dessa sidor. SOK har ingen möjlighet att påverka länkade sidors innehåll, vilkas upphovsman eller utgivare är någon annan än SOK, och SOK svarar inte för att av tredje part producerade sidor fungerar, för deras innehåll eller andra egenskaper.

www.sokoshoteltorni.fi
-webbtjänsten kan använda teknik som kräver installation av program och tilläggsegenskaper som produceras av tredje part. SOK svarar inte för att av tredje part installerade program och tilläggsegenskaper fungerar, för störningar och fel som förorsakas av dessa, eller annan skada som hänför sig till eller förorsakas av dessa.

Användning av kakfiler (cookies)

www.sokoshoteltorni.fi-webbtjänsten använder kakfiler eller små textfiler som lagras i användarens dator för styrning och uppföljning av sessionen. Med hjälp av kakfilen analyseras hur användaren använder webbtjänsten. De uppgifter om användaren som kakfilen lagrar innehåller identifieringsuppgifter om webbläsaren, användningen av sidan och användarens dators IP-adress.

www.sokoshoteltorni.fi
-webbtjänsten utnyttjar besökaruppföljningstjänst för analys av hur webbplatsen används. Insamlade uppgifter förs vidare för lagring till servrar för besökaruppföljningstjänster i Finland. Uppgifterna i besökaruppföljningen kan överlåtas även till tredje part, om lagen så förutsätter, eller, om tredje part behandlar uppgifterna för SOK:s räkning. SOK använder statistikuppgifter vid utveckling av S-gruppens affärsverksamhet. Användaren kan om så önskas hindra att kakfiler används genom att ändra Internet-serverns inställningar. Om användningen av kakfiler hindras kan detta emellertid inverka på hur webbplatsen fungerar. Genom att använda www.sokoshoteltorni.fi-webbtjänsten ger användaren sitt tillstånd till behandling av uppgifterna på ovan nämnda sätt.

Diskussioner, bloggar och kommentarer

Diskussionsgrupper, bloggar och möjligheter till kommentarer är avsedda för konstruktivt och sakligt tankeutbyte. Alla som skriver bör följa de regler som gäller för webbtjänsten. SOK granskar inte på förhand uppgifter som kommer fram vid diskussioner, i bloggar och i kommentarer. SOK avlägsnar vid behov uppgifter som strider mot användningsvillkoren, tjänstens regler och direktiv, lag eller god sed, efter det att överträdelsen har kommit till SOK:s kännedom. SOK ansvarar inte för användarnas och bloggarnas skrivelser eller följderna av dessa, eller för den information som användarna skriver eller tillägger. Användarna svarar för innehållet i diskussioner, kommentarer och bloggar. Användaren svarar för sin egen verksamhet, och en person som skriver meddelanden som bryter mot lagen kan hållas rättsligt ansvarig för sina skrivelser. Bloggare och användare bör i samband med sina skrivelser uppge sin e-postadress. Adressen används inte för marknadsföringsändamål. SOK har rätt att kontakta bloggare och användare i ärenden som gäller deras skrivelser.

I diskussioner, bloggar och kommentarer får man inte:
· uppmana till brott eller våld
· framföra osakliga och sårande kommentarer om andra diskussionsdeltagare eller skriva rasistiska texter
· presentera olagligt, sårande eller pornografiskt material
· skapa länkar till register eller sidor som innehåller brottsligt, sårande, olagligt, rasistiskt eller pornografiskt material
· presentera privatpersoners persondata eller bilder utan tillstånd från personen i fråga
· använda material som är skyddat av lagen om upphovsmannarätt, eller kopiera text direkt från andra publikationer
· marknadsföra eller göra reklam för en produkt eller en tjänst
· skicka samma meddelande flera gånger eller lägga till ett redan borttaget meddelande

Om användaren märker att någon bryter mot dessa användningsvillkor, ber vi att användaren anmäler härom med tryckknappen för meddelanden, som syns i samband med varje meddelande.


© SOK 2008
Adress: PB 1, 00088 S-gruppen
FO-nummer: 0116323-1